Akershus musikkråd og Kulturmeldingen

05.08.2013 22:36 Skrevet av Jon G. Olsen

Akershus musikkråd lar seg høre om Kulturutredningen 2014.
Musikkrådet er fornøyd med en grundig og god utredning, og er spesielt fornøyd med at det np anbefales klart at det er "Tid for et lokalt kulturløft". De lokale musikklagene, korene, korpsene, bandene, visegruppene osv utgjør en stor del av "Den kulturelle grunnmuren" - som utredningen nå sier må få bedre arbeidsvilkår.

Musikkrådet sier: Det er tid for å bygge den kulturelle grunnmuren. Nå tmå det bli et reelt kulturloft for de lokale musikklagene. Ikke minst trenger vi gode lokaler til øving og konserter - det er et stort etterslep på egnede lokaler og gode akustiske forhold er en stor mangelvare. Kommunene trenger en tilskuddsordning for kulturlokaler som den som idretten har for sine arenaer. Og dette gjeleder de mange lokalene til øving - "bare i Ski kommune er det over 40 lokaler som musikk,ivet bruker", sier musikkrådet videre. Musikkrådet tar opp at voksenopplæringstilskuddet gir økt kvalitet i det lokale kulturlivet og må styrkes med mer penger. Utedningen siert at frivillig kulturliv er vinnere, men dette gjelder bare momskompensasjonen, og den går for det aller meste til idrett, røæde kors etc og ikke til lokale musikklaqg. Ut fra dette er det lokale kulturliv er kulturløftenes tapere. Og til slutt - en god utredning gjør ingen forskjell - hvis den ikke følges opp i praktisk politikk i framtida. Som det heter til slutt i uttalelsen:

En god utredning - vi venter spent på fortsettelsen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her kan du lese hele høringsuttalelsen:

Akershus musikkråd har med stor interesse lest NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014, og har følgende kommentarer til denne:

Tid for å bygge Den kulturelle grunnmuren
Akershus musikkråd er meget fornøyd med at kulturutredningen setter et så sterkt fokus på behovet for et lokalt kulturløft. Vi er enige med utvalget i at en av de store utfordringene for den nasjonale kulturpolitikken er å bygge og sikre den kulturelle grunnmuren. Det lokale musikklivet er en stor den av denne grunnmuren, og har sett lite til de økte bevilgningene over statsbudsjettet de siste årene. Lokal-demokratiet står sterkt i de lokale musikklag og musikkforeninger, og musikklivet lokalt er virkelig mangfoldig. Vi mener en nasjonal kulturpolitikk bør rette sterkere søkelys på nettopp de lokale lagene og rammebetingelsene for disse – og at det er behov for en samlet innsats fra stat, fylkeskommune og kommune for å legge forholdene bedre til rette for å utøve og oppleve musikk lokalt over hele landet.

Vi vi også berømme utvalget for en grundig og prinsipiell gjennomgang og vurdering av «Kulturpolitikkens berettigelse». Vi anser dette viktig – ikke minst for en helhetlig nasjonal kulturpolitikk som omfatter både staten, fylkeskommunene og kommunene.

Musikklivet trenger egnede lokaler – til øving og framføring, til hverdag og fest
Utredningen berører kulturbygg-situasjonen, men fokuserer etter vår mening for mye på kulturhusene i forhold til det store antall musikk- og kulturlokaler som det lokale musikklivet trenger. Kommunens storstue, «kulturhuset», er en viktig arena – men alle de øvrige øvings- og konsertarenaene er mye viktigere. Vi kan nevne som eksempel at i Ski kommune benytter det lokale musikklivet jevnlig ca 40 lokaler, det er viktig å ha fokus på at alle disse skal ha akseptable egenskaper – det være seg som øverom for band, sted for skolekorpset til øving, et egnet korrom der skolekoret og seniorkoret kan øve og holde konserter, der folkemusikklaget kan føler seg hjemme og der storbandet kan utvikle seg videre. Ett konsertlokale kan ikke være egnet for alle musikksjangre. Det er derfor behov for en økt bevissthet om det tore antall lokaler som trengs i kommunene, og ikke minst at den eksisterende tilskuddsordningen for kulturbygg endres.

Vi ber om at musikklivet får tilgang til egnede lokaler, og at tilskuddsordningen for kulturbygg endres, slik at Kulturbygg må få samme modell for finansiering som idrettsarenaer. Det er også stort behov for en nasjonal kartlegging av kulturlokaler, på linje med den som fines for idrettsarenaer. Erfaringer som er gjort de siste årene, ikke minst med de akustiske målingene i musikklokaler som Norsk musikkråd har gjort, er at det er svært få egnede lokaler som tilbys det lokale musikklivet. Samtidig vil det i mange tilfeller være forholdsvis små investeringer som trengs for at lokalene skal bli brukbare. Dette er ny kunnskap som bør formidles til kommunene – samtidig som det trengs økonomiske tilskudd for å hjelpe kommunene med disse investeringene, slik idretten har det.

Skolebygg er verdifulle kulturbygg. Vi savner en gjennomgang av skolebyggenes funksjon som kulturarenaer – for det lokale korpset, bandet, koret, trekkspillklubben osv er det i første rekke skolebyggene vi bruker. Det virker derfor ufullstendig når skolebyggene ikke tas med i vurderingene om kulturlokaler.

Et lokalt kompetanseløft – voksenopplæring i studieforbund
For å kunne bidra fullt ut til et godt lokalt kulturliv trenger de lokale musikklag og -foreninger et lokalt kompetanseløft. Voksenopplærings-systemet, med grunnlag i Lov om Voksenopplæring fra 2010, er et velfungerende system med fokus på en kombinasjon av demokrati, samfunnsutvikling, fokus på den enkeltes utvikling, på deltakelse i kulturlivet og ikke minst økt kvalitet gjennom god opplæring. Vi vet at over 70% av voksenopplæring i studieforbund (som omfatter 1,4 millioner studietimer og opp mot 500.000 deltakere) skjer innen emnene Kultur, demokrati og Livssyn (KDL). Voksenopplæring i studieforbund skjer i ca 80% i regi av lokale lag og foreninger, nettopp grupper som kulturutredningen peker på trener et løft. Et målrettet tiltak vil derfor være å øke tilskuddene til voksenopplæring betydelig – dette vil komme direkte de lokale frivillige organisasjonene til gode. Utredningen foreslår også å vurdere å flytte administrasjonen av voksenopplæring i studieforbund til Kulturdepartementet, et forslag vi fullt ut støtter. Det vil da bli lettere å se tilskuddsordningene overfor frivillig sektor bedre i sammenheng, og ikke minst tydeliggjøre at voksenopplærings-systemet nettopp er etablert for å øke kvaliteten i organisasjonenes opplæring - både overfor egne medlemmer og overfor lokalsamfunnet.

En nasjonal kulturpolitikk
Vi savner en nasjonal kulturpolitikk der statlige, fylkeskommunale og kommunale forhold blir sett i sammenheng. Ikke minst savner vi et tydeligere fokus på det regionale perspektivet; fylkeskommunens plass i den nasjonale kulturpolitikken. Vi mener at denne bør tydeligere defineres, ikke minst med fokus på veiledning av lokalsamfunnene og den kulturelle grunnmuren, kompetanseoppbygging og -spredning i eget fylke, ansvar for regionale organisasjonsledd og regionale tiltak og andre relevante oppgaver. Vi ser at mens både statlige og kommunale bevilgninger har økt sterkt har ikke fylkeskommunene fult opp denne økningen, noe som svekker relevansen for fylkeskommunene på kulturområdet. Vi ønsker tvert i mot en økt rolle for fylkeskommunene i kulturpolitikken.

Frivillige organisasjoner – vinnere eller tapere?
Kulturutredningen sier at frivillige organisasjoner er en av budsjettvinnerne de siste 10 årene. Imidlertid er denne økningen så å si ene og alene moms-kompensasjonen, og denne tilfaller i liten grad ytringskulturens lokale organisasjoner. Dersom vi ser bort fra denne er det heller en nedgang i tilskuddene til lokal frivillighet. Vi savner en oversikt over hvor mye av momskompensasjonen som går til ytringskulturens lokale lag, og føler oss sikre på at er som dette beløpet legges til grunn vil lokal frivillighet framstå som budsjetttapere, og ikke som budsjettvinnere.

En god utredning – vi venter spent på fortsettelsen
Akershus musikkråd slutter seg som sagt i stor grad til vurderingene og konklusjonene i NOU 2013:4 Kulturutredning 2014. Vi venter spent på hvordan dette følges opp i konkret politikk. Utredningen peker på en rekke større og mindre tiltak som trekker i positiv retning, og som samlet vil gi kulturen i Norge, og ikke minst den lokale kulturen, et løft. Ikke alt koster mye penger – en samordnet nasjonal kulturpolitikk, bedre sammenhenger mellom de administrative nivåene og ikke minst et omforent (politisk) begrunnelse for det offentliges involvering i og tilskudd til kultur er eksempler på dette. Samtidig er det klart at en videre økonomisk satsing på kultur vil måtte ta inn over seg kulturutredningens konklusjoner – med økt vekt på å bygge den kulturelle grunnmuren, med økt fokus på de mange kulturlokaler som trengs i det lokale kulturlivet, med økt behov for forskningsbasert kunnskap om kultur og kulturpolitikk, kort sagt st større lokalt fokus.

Vi håper at utredningen legges til grunn for både den nasjonale og statlige kulturpolitikken i årene som kommer.


Jula er rett rundt neste sving og det er på tide å oppsummere UKM høsten.

UKM i Akershus jobber for at ungdommers kulturuttrykk skal kunne møtes for å utveksle ideer og inspirere hverandre. Vi ønsker også å være tilbydere av gode opplegg for nettverksbygging og utvikling av egne uttrykk.

Jula er rett rundt neste sving og det er på tide å oppsummere UKM høsten. - les hele sakenIkke mye nytt ..... og ikke mye nytte....

Kulturmeldingen inneholder ikke mye nytt for fylkesmusikkrådene - eller for det lokale kulturlivet. Det er selvsagt mange fine ord om kultur og tar man på seg "godbrillene" finner man hyggelige setninger om det meste. Men det er egentlig ikke så mye å ta fatt i, og ikke utsikter til flere oppgaver til regionnivået som er relevante for musikkrådene.

Ikke mye nytt ..... og ikke mye nytte.... - les hele sakenEidsvoll musikkråd tildelt læringspris

Voksenopplæringsforbundet i Akershus sin læringspris for 2018 gikk til Eidsvoll musikkråd, bl.a. for "særdeles aktivt arbeid for å inspirere til økt kulturkompetanse i kommunen". Dette første gangen en læringspris er tildelt et lokalt musikkråd.

Eidsvoll musikkråd tildelt læringspris - les hele sakenMed Bendik i Biblioteket.

Denne høsten jobber vi med å få musikk og unge mennesker inn i biblioteket. Med en miniturne i Akershus lanserer vi Ungpluggd.

Med Bendik i Biblioteket. - les hele sakenLillestrøm musikkråd - hva er det?

21. juni samlet representanter fra musikklivet i Skedsmo, fet og Sørum kommuner seg til et informasjons- og kontaktmøte med sikte på samarbeidet etter kommunesammenslåingen fra 01.01.2020. Det er i dag musikkråd i både Skedsmo og Fet, mens Sørum har et kulturforum. representantene var enige on at det de ønsket seg var et fellesskap fo rmusikklivet, samlet i et nytt Lillestrøm musikkråd.

Lillestrøm musikkråd - hva er det? - les hele sakenTONO og Norsk musikkråd enige om arrangørlag-avtale

TONO og Norsk musikkråd (NMR) har kommet til enighet om en avtale for arrangørlag. Avtalen, som kun gjelder for 2018, omfatter 250 arrangørlag som er medlemmer av AKKS, FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk jazzforum og Norsk Viseforum.

TONO og Norsk musikkråd enige om arrangørlag-avtale - les hele sakenGratulerer med dagen

Vi gratulerer musikklivet og det norske folk med 17. mai. Måtte alle, både voksne og barn få en fin dag, med mye sang og musikk, og is og pølser og godt humør. Syng av hjertens lyst enten du er med i kor eller publikum, eller bare har lyst til å ta en sang hjemme. Finn fram instrumentet og spill, enten sammen med andre i korps eller andre musikklag, eller kos deg litt ved pianoet eller med gitaren.

Kort sagt, ha en flott dag, spre glede med sang og musikk og kos deg selv.

Gratulerer med dagen - les hele sakenKjempeinteresse for Viken

Årets Frivillighetskonferanse ble «all time high» når det gjelder deltakelse.  Hundre deltakere fra et rikt utvalg fylkesorganisasjoner deltok med entusiasme.  Et tettpakket program med mye informasjon og refleksjon over tema Viken og regionreform fra allsidige og meget kompetente foredragsholdere.  Årets Frivillighetskonferanse var et bevis på at frivillige organisasjoner er opptatt av regionreform generelt og hvordan Viken fylkeskommune blir organisert spesielt.

Kjempeinteresse for Viken - les hele sakenFylkesvaraordfører støtter fylkesmusikkrådet

Representanter fra frivilligheten, kommuner og fylkeskommuner var samlet i Oslo 11. april, for å komme med innspill til Kulturdepartementets stortingsmelding om frivillighet. Blant innlederne var fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune, Lars Salvesen. Salvesen pekte på at organiseringen i sterke regionale paraplyorganisasjoner er viktig å ta med i arbeidet fremover.

Fylkesvaraordfører støtter fylkesmusikkrådet - les hele sakenGod aktivitet i Fet musikkråd

Fet musikkråd har vært gjennom et aktivt år. På årsmøtet 10. april ble styret gjenvalgt, og det påfølgende medlemsmøtet viste et aktivt musikkråd med fokus på lokale saker som øvingslokaler, 17. mai i bygda og kommunesammelslåing. Kakefeiringen var bl.a. på grunn av at musikkrådet nå har fått en formell partnerskapsavtale med kommunen vedrørende feiring av 17. mai i kommunen.

God aktivitet i Fet musikkråd - les hele sakenViken-fylkene samlet

7. mars var representanter for styrene i Østfold, Akershus og Buskerud musikkråd samet for å snakke om den framtidige sammenslåingen av fylkeskommunene til nye Viken fylkeskommune. Møtet var et informasjons- og kontaktmøte der hensikten var å bli bedre kjent med hverandre og utveksle erfaringer.

Viken-fylkene samlet - les hele sakenI støpeskjeen - frivillighetskonferanse 2018

Styremedlemmer og ressurspersoner i de frivillige fylkesorganisasjonene i Akershus inviteres til FRIVILLIGHETSKONFERANSE 17. APRIL KL. 16.30 - 21.30 i Galleriet i Oslo.
Temaet er "Omstilling til Viken".
LAST NED INVITASJONEN

I støpeskjeen - frivillighetskonferanse 2018 - les hele sakenRaymond overtar etter Roy i Akershus musikkråd

Raymond Egge overtar stafettpinnen etter Roy Botten, som sluttet i Akershus musikkråd 1. februar. Raymond overtar Roys oppgaver og Akershus musikkråd ønsker han hjertelig velkommen i staben. Vi gleder oss og både håper og tror at Raymond vil fylle jobben på en utmerket måte. Les mer om hva Raymond sier om seg selv.

Raymond overtar etter Roy i Akershus musikkråd - les hele sakenSki musikkråd utvider - og får heder og penger

Ski musikkråd er i vinden for tiden. Selv om det er to år til kommunen skal slås sammen med Oppegård til Nordre Follo kommune begynner medlemssøknadene fra Oppegård-lag å komme inn. På det siste møtet i året kom varaordfører innom og ga kr 100.000,- til musikkrådet til innkjøp av ny mobil scene. Og som om ikke dette var nok, kommunen har også valgt ut musikkrådets leder Thomas Myrhaug til å være en av kommunens "ildsjeler". Og "Nyttårsfestspillene" 28. januar 2018 er årets første stormarkering fra Ski musikkråd. Så her er musikkrådet virkelig i vinden!

Ski musikkråd utvider - og får heder og penger - les hele sakenStatsbudsjettet reddet voksenopplæringstilskuddet

Det varslede kuttet i tilskudd til voksenopplæring ble opphevet i den endelige statsbudsjettet. Mellompartiene klarte å få regjeringen med på at 2017-bevilgningen blir videreført i 2018. Dette redder den gode opplæringen som gjøres i lokale lag og foreninger rundt om i Akersuhs og i landet for øvrig.

Statsbudsjettet reddet voksenopplæringstilskuddet - les hele sakenVellykket økonomikurs i Eidsvoll

19. oktober inviterte Eidsvoll muskkråd til økonomikurs for medlemslagee. Hele 16 økonomiinteresserte deltakere fikk med seg en interessant medlemskveld med daglig leder Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd som foredragsholder.

Vellykket økonomikurs i Eidsvoll - les hele sakenLæringsfestivalen 2017 er over for denne gang

På Skedsmo VGS 17. oktober 2017 var det 14 forskjellige kurs man kunne være med på. Over 100 deltakere hadde meldt seg på. Det var kurs i økonomi for frivillige organisasjoner, birøkt, trening i sal, slektsgranskning, styrejus, festivalkor,  samspill og øvingskurs for trekkspillere, «dans ropte fela til Marianne»  pluss mange fler…  Noe for enhver smak.  

Læringsfestivalen 2017 er over for denne gang - les hele sakenNeon Vokal fra Akershus Norgesmestre for kor

Vokalgruppen Neon Vokal fra Skedsmokorset ble i helgen Norgesmestre for Kor i Trondheim. Akeshus musikkråd gratulerer på det hjerteligste. Koret, som er en vokalgruppe for unge mellom 17 og 22 år,  springer ut av barne- og ungdomskoret Skedsmo Voices og har også bemerket seg i Akershus, blant annet i UKM i 2017.

Neon Vokal fra Akershus Norgesmestre for kor - les hele sakenStatsministeren besøkte Syngende institusjon!

Under sitt besøk i Asker besøkte Erna Solberg Gullhella bo- og aktivitetssenter. Gullhella er en av de syngende institusjoner i Akershus.

Statsministeren besøkte Syngende institusjon! - les hele sakenVi arrangerer UKM hele helgen!

UKM Akershus sin fylkesmønstring foregår på Lillestrøm kultursenter fredag 21. til søndag 23. april. Hele 709 ungdommer i alderen 10-20 år deltar med musikk, dans, kunst, teater og film. Ta en tur dit og opplev fantastisk ung kultur!

Vi arrangerer UKM hele helgen! - les hele sakenSyngende eldreinstitusjoner i Akershus mot nye høyder!

Som en av operatørene for Krafttak for sang - Syngende eldrenstitusjoner, samlet Akershus musikkråd kjernetroppene fra 4 institusjoner i Akershus til erfarings- og statusmøte.

Syngende eldreinstitusjoner i Akershus mot nye høyder! - les hele sakenEndelig - folkemusikkonsulent i Akershus !

Endelig får Akershus sin egen folkemusikkonsulent. Marianne Tomasgård starter i august opp arbeidet med å samle inn (mer), systematisere, spre og formidle folkemusikken og folkedansen fra Akershus - som en fast stilling i Akershus musikkråd. Stillingen er knyttet til Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus og skal bli en viktig faktor i kulturlivet i fylket framover.

Endelig - folkemusikkonsulent i Akershus ! - les hele sakenAkershus søker etter folkemusikk-konsulent

Akershus har opprettet stilling som folkemusikkonsulent!
Det er endelig klart for at folkemusikken i Akershus får sin naturlige plass. Det skal tilsettes en folkemusikkonsulent for Akershus, og det er Akershus musikkråd som etter samarbeid med fylkeskommunen nå endelig kan lyse ut en hel stilling som får ansvar for å systematisere og spre folkemusikk og folkedans fra Akershus.

Akershus søker etter folkemusikk-konsulent - les hele sakenNy generalsekretær i Norsk musikkråd

Tidligere leder i LNU, Bjarne Dæhli, er ansatt som ny generalsekretær i Norsk musikkråd fra nyttår. "Han har den perfekte kombinasjonen av bred politisk forståelse, erfaring fra både organisasjonslivet og privat sektor, og et stort engasjement for feltet. Vi er overbevist om at vi har funnet den riktige lederen i Bjarne Dæhli", sier styreleder Eline Moe Melgalvis.

Ny generalsekretær i Norsk musikkråd - les hele sakenBare 4 kulturlokaler fikk statstilskudd

Selv med 30 godkjente prosjekter og over 30 millioner i godkjent søknadssum ble det kun 4 prosjekter i Akershus som måtte dele på de 6,1 millionene som sto til rådighet i 2016. "Dette gjør nesten hele tilskuddsordningen til en vits", sier daglig leder Jon G. Olsen i en kommentar.

Bare 4 kulturlokaler fikk statstilskudd - les hele sakenGratulerer med ny kulturplan

Akershus musikkråd gratulerer Akershus fylkeskommune  med sin nye kulturplan. Planen ble endelig vedtatt i fylkestinget 12. september, og fastsetter fylkeskommunens prioriteringer på kulturområdet fram til 2023. Og joda - musikk er et viktig område.

Gratulerer med ny kulturplan - les hele saken"Kulturfordel" er lansert

Norsk musikkråd lanserte 25. februar sitt nye fordelsprogram for alle medlemmer, Kulturfordel. Hanne Kolstø sto for musikken og flere av samarbeidspartnerene stilte opp med infostand, konkurranser og premier.

"Kulturfordel" er lansert - les hele sakenMusikkutstyrsordningens neste søknadsfrist er 1. mars

Musikkutstyrsordningen er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Ordningens formål er å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele lander, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

Musikkutstyrsordningens neste søknadsfrist er 1. mars - les hele sakenHvor mye synges det i Norge?

Krafttak for sang vil gjerne dokumentere hvor mye som skjer av sangaktiviteter hver dag over hele landet. Derfor ønsker de å registrere så mye som mulig av slikt som foregår i perioden 6. til 20. mars. Registrer deres sangaktiviteter ved å følge lenken under.

Hvor mye synges det i Norge? - les hele sakenPenger til kurs og kompetansehevende tiltak - frist 15. desember

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk, viser mm.

Penger til kurs og kompetansehevende tiltak - frist 15. desember - les hele sakenFølg oss på sosiale medier

Du kan kommunisere med Akershus musikkråd gjennom sosiale medier. Følg oss på Facebook eller Twitter.

Følg oss på sosiale medier - les hele sakenKjedeligste kulturbudsjett på mange år

Her var det lite å bry seg om for det lokale musikklivet. Verken mye å hisse seg opp over, eller noe å glede seg over. At det går an å lage et kulturbudsjett med så lite innhold - kommenterer daglig leder i Akershus musikkråd, Jon G. Olsen. Og når ministeren fremhever at det lokale musikklivet sparer kr 135,- per år siden årsavgiften i Frivillighetsregisteret fjenes, viser det med all tydelighet at dette budsjettet er en kjedelig kopi.

Kjedeligste kulturbudsjett på mange år - les hele sakenSkedsmo musikkråd-valgmøte

Skedsmo musikkråd inviterer til møte om kulturpolitikken i Skedsmo og utfordrer partiene, 2. september kl 18:30 i Black Box på Lillestrøm kultursenter.

Skedsmo musikkråd-valgmøte - les hele sakenDialogmøte om musikklivet i Akershus

Akershus fylkeskommune inviterer til dialogmøte om musikk i forbindelse med den nye kulturplanen. Connect på Lillestrøm kultursenter torsdag 17. september 2015, kl. 14-18.

Dialogmøte om musikklivet i Akershus - les hele sakenBlir Lørenskog Norges beste musikk-kommune? i 2014?

Kommunene Hamar, Lørenskog og Radøy er nominerte til den gjeve tittelen som Norges musikkommune i 2014. Prisen deles ut for andre gang, og har som mål å gjøre stas på norske kommuner som gjør en ekstra innsats for sitt lokale musikkliv.

Blir Lørenskog Norges beste musikk-kommune? i 2014? - les hele sakenBjørn Hansen gjenvalgt som styreleder i Akershus musikkråd

Bjørn Hansen ble gjenvalgt som styreleder da Akershus musikkråd hadde årsmøte 22. april i lokalene på Kjeller, Årsmøtet viste en organisasjon i god utvikling og med meget stor og omfattende aktivitet. Partnerskapsavtalen med fylkeskommunen var en av nyhetene som ble presentert i møtet.

Bjørn Hansen gjenvalgt som styreleder i Akershus musikkråd - les hele sakenAkershus musikkråd + Akershus fylkeskommune = sant

Akershus fylkeskommune inngikk 22. april formell partnerskapsavtale med Akershus musikkråd. Avtalen bekrefter det gode samarbeidet mellom partene og sikrer en videreutvikling av samarbeidet de kommende 4 år. "Vi er veldig fornøyd med avtalen, den legger et godt grunnlag for videre utvikling på musikkområdet i Akershus", sier styreleder Bjørn Hansen i en kommentar til avtalen.

Akershus musikkråd + Akershus fylkeskommune = sant - les hele sakenÅrsmøte i Akershus musikkråd

Akershus musikkråd holder sitt årsmøte onsdag 22. april i møtelokalene til kontoret på Kjeller. Medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd har fått tilsendt saksdokumenter direkte.

Årsmøte i Akershus musikkråd - les hele sakenInnføringskurs i musikkteori

Skal du søke Musikklinja på Videregående Skole denne våren?

Stovner Rockefabrikk tilbyr nå innføringskurs i musikkteori, skreddersydd for opptaksprøven ved musikklinja.

 

Innføringskurs i musikkteori - les hele sakenSpennende korpsvår

Korpsnett Norge inviterer til Landsstevne for voksenkorps og NM i marsjering. På Smågardistvestivalen blir det tattoo med Alexandria Marching Band fra Minnesota og H.M. Kongens Garde blant deltakerne.

Spennende korpsvår - les hele sakenSøknadsfrist for KOMP 10. februar 2015

Da har Kulturdepartementet bekreftet at KOMP skal videreføres, og fortsatt administreres av Norsk musikkråd. Online søknadsfrist er åpnet.

Søknadsfrist for KOMP 10. februar 2015 - les hele sakenVi gratulerer Kongen med 80-års dag!

Nei, det er ikke Harald. Det er han andre...  Elvis Presley ville fylt 80 år i dag, og her på kontoret spilles det bare kongelig musikk i hele dag! Ryktene vil også ha det til at en av de ansatte drar helt til Graceland i Memphis for å komme med en nærmere posthuman gratulasjon.

Vi gratulerer Kongen med 80-års dag! - les hele sakenHUFF og HUFF og HUFF

"Et slag i ansiktet for det frivillige musikklivet", sier daglig leder Jon G. Olsen i en første kommentar til statsbudsjettet. Store kutt i tilskudddene til opplæring og kvalitet, og til gode lokaler og arenaer svir, og det er lite annet å glede seg over enn litt ekstra til de korene som vinner i lotteriet om konsertstøtte.

HUFF og HUFF og HUFF - les hele sakenGrunnlovsjubileet 1814 -2014

Vi har feiret, vi har sunget, vi har gått i sangertog!         
3 ganger HURRA for korene som har vært med og feiret Grunnloven i sammen med Akershus sangerforum. Uten dere hadde vi ikke kunnet gjennomført dette flotte arrangementet.

Grunnlovsjubileet 1814 -2014 - les hele sakenSpennende møte med lokale musikkråd

6. mai var musikkrådene fra kommunene i Akershus samlet på Kjeller  til et inspirasjons- og informasjonsmøte. Hele 9 musikkråd deltok, og fikk presentert seg, fikk høre om den nye akustikkstandarden og samarbeid medllom musikkrådene og kommunene.

Spennende møte med lokale musikkråd - les hele sakenMusikkrådet på landssamling i Bodø

Alle fylkesavdelingene av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund var samlet i Bodø 2,.4. april. Akershus musikråd var selvsagt med, og fikk mye inspirasjon fra de andre kollegene rundt i landet.

Musikkrådet på landssamling i Bodø - les hele sakenNyttårsfestspill 2014 i Ski, 26. januar

De siste årene har Ski musikkråd arrangert Nyttårsfestspill i Rådhusteatret den siste søndagen i januar.

Nyttårsfestspill i 2014 blir derfor søndag 26. januar - og det blir det femte i rekken!

Her kan du se plakat for Nyttårsfestspill 2014

Nyttårsfestspill 2014 i Ski, 26. januar - les hele sakenØkt grense for skattefri utbetaling

Grensen for skattefrie utbetalinger til enkeltpersoner for frivillinge lag og foreninger er vedtatt hevet fra kr 4.000,- pr år til kr 6.000,- pr år, med virkning fra og med 2014.

Økt grense for skattefri utbetaling - les hele sakenSøknadsfrist KOMP 15. desember

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. 

Søknadsfrist KOMP 15. desember - les hele saken

Spennende halvårsmøte i Ski musikkråd

Halvårsmøte 21. oktober var viet øvelokaler for musiklivet i Ski. Akershus musikkråd presenterte de nedslående resultatene fra akustikkmålingene i kommunen. Det gjenstår fortsastt noen få målinger, men allerede nå kan vi fastslå at opp mot 90% av musikklokalene i Ski ikke er egnet til det de brukes til.

Spennende halvårsmøte i Ski musikkråd - les hele sakenInspirerende frivillighetsdag i Akershus

Mer enn 50 personer fant tid til å delta i Konferanse for regionale frivillige organisasjoner «Kultur, frivillighet og folkehelse» som ble arrangert i Fylkestingssalen.  Konferansen var ment å være en ettermiddag for inspirasjon og kompetanseheving for frivillige organisasjoners regionale ledd og fylkespolitikere.  Det ble det.

Inspirerende frivillighetsdag i Akershus - les hele sakenUkens styreleder:
Bjørn Hansen, Akershus musikkråd

Hver uke presenterer Norsk musikkråd en av sine styreledere. Denne uken er det vår egen Bjørn Hansen som er i fokus.

Jeg heter Bjørn Hansen og er styreleder i Akershus musikkråd. Jeg er også styremedlem i Ski musikkråd og medlem i Korpsnett Norge i tillegg til at jeg driver som selvstendig næringsdrivende.

Ukens styreleder:
Bjørn Hansen, Akershus musikkråd - les hele sakenSpennende møte for frivillige organisasjoner

25 . september arrangerer Akershus musikkråd, i samarbeid med Akershus Idrettskrets, Akershus Barne- og Ungdomsråd og VOFO i Akershus en spennende ettermiddag for alle tillitsvalgte i fylkets regionale frivillige organisasjoner. Med spennende foredragsholdere og dialoger mellom deltakerne blir dette en ettermiddag som blir både nyttig, interessant og hyggelig.

Spennende møte for frivillige organisasjoner - les hele sakenAdresseforandring Akershus musikkråd

Vi befinner oss fortsatt på akkurat samme sted, men adressen har blitt forandret. Så nå er riktig postadresse og besøksadresse:
Akershus musikkråd,
Trondheimsveien 50E, 2007 Kjelle
r.Spennende kulturutredning fra regjeringen

Det er mye spennede å lese i kulturutredningen. Ikke minst det store fokus på lokalt kulturliv, nå er det de lokale kor, korps, storband, trekkspillklubber, konserter mm som skal i fokus. Vi er spent på hva dette fører til i praksis, men uansett: Vi gleder oss over mye positivt.

Spennende kulturutredning fra regjeringen - les hele sakenKårer Norges beste musikkommune

Til våren vil én av landets 428 kommuner bli utropt til  «Norges musikkommune 2012». Målet er å sette fokus på hvilke ambisjoner norske kommuner har for sitt lokale musikkliv og hedre kommuner som satser helhetlig og langsiktig.

Foreslå din kommune her

Kårer Norges beste musikkommune - les hele sakenStor påmelding til nettverksmøte for arrangører

Onsdag 20. mars kl. 17.00 inviterer MØST og Akershus musikkråd til et faglig innholdsrikt møte for alle som arrangerer konserter og festivaler i området rundt Lillestrøm.

Stor påmelding til nettverksmøte for arrangører - les hele sakenSyng i kanon

Når du blir lei av Fader Jakob og Hanen stend på stabburshella, finnes det nok av alternativer.

Syng i kanon - les hele sakenUnge arrangører på UKM

For første gang er både deltakere og arrangører ungdommer i Gjerdrum.

Les saken i Romerikes Blad herEtterlyser spillesteder for uetablerte og unge band

Det er få faste spillesteder for unge band på Romerike, sier Roy Botten til Romerikes Blad.

Etterlyser spillesteder for uetablerte og unge band - les hele sakenAkershus først ute

Akershus er første fylke ut med nye nettsider i musikkrådsystemet. De nye nettsidene er mer moderne og skal også være lettere å finne fram i. Utseendet er også tilpasset nye lese-enheter, nettbrett og mobiltelefon. "Vi er ikke helt ferdig med tilpasningene til mindre nettbrett og mobiltelefoner enda, men dette kommer i løpet av måneden", sier daglig leder Jon G. Olsen - som også er en av de som har stått bak utviklingen av den nye malen.

Akershus først ute - les hele sakenLæringspris til Follo Seniororkester

Follo seniororkester fikk læringspris på 5000 kr for godt voksenopplæringsarbeid og for å skape gode opplevelser i nærmiljøet.

Læringspris til Follo Seniororkester - les hele sakenRomeriksmesterskapet i Rock!

I år kan band fra hele Akershus være med og kjempe om spillejobber, pengepremier og utstyr. Allerede nå kan band melde seg på for å bli ett av i alt 8 band som får spille på den store finalen på Lillestrøm lørdag 10. november.

Romeriksmesterskapet i Rock! - les hele sakenNannestad kommunehus -
fint for kor

Storsalen i Nannestad kommunehus er godt egnet til kor, kanskje i største laget til øving men godt egnet til konserrter for kor.

Nannestad kommunehus -
fint for kor - les hele saken"Allsang for alle"

Turneperiode 29. mai- 22. juni

Den andre av tre allsang-turneer for 2012, kommer Åsne Berre Persen og Trond Akerø-Kleven igjen på besøk. Da er det bare å renske stemmen for kjente og kjære sanger som passer til varme sommerdager og lyse sommernetter.


"Allsang for alle" - les hele sakenSKI Kulturfestival 2012

SKI Kulturfestival starter lørdag 2. juni kl 11.00.

Her er det mange spennende aktiviteter å være med på. Les mer om festivalen her.

Festivalen arrangeres av Ski Kulturforum, Ski Musikkråd og Ski kommune kultur og fritid.Kolbotn Konsertorkester enig med Akershus musikkråd!

I dagens utgave av Kulturnytt på NRK Radio sier Kolbotn Konsertorkester at det lokale kulturlivet er de store taperne når nye kulturhus bygges.
.

Kolbotn Konsertorkester enig med Akershus musikkråd! - les hele sakenSpennende fagseminar om akustikk

Akershus musikkråd er en av iniativtakerne til fagseminar i akustikk for arrangører, teknikere og andre lydinteresserte. 11-13 september i Oslo, Bergen og Trondheim.

Spennende fagseminar om akustikk - les hele sakenArve Tellefsen enig med Akershus musikkråd!

I dagens utgave av Kulturnytt på NRK Radio sier Arve Tellefsen at de nye kulturhusene er ubrukelige til akustisk musikk. 

Arve Tellefsen enig med Akershus musikkråd! - les hele saken"Vår felles fortid"

Turneperiode 16. april  - 15. mai

Per Husby vil være kjent for de fleste fra NRKs populære «Da Capo» - sendinger, som samlet et stort publikum på tirsdagskveldene gjennom elleve år. Som pianist og kapellmester presenterte han sammen med Vidar Lønn-Arnesen et bredt tverrsnitt av sanger som er blitt en del av den norske sangskatten.

"Vår felles fortid" - les hele sakenMålinger i Eidsvoll viser varierende kvalitet

Målingene i Eidsvoll viser varierende kvalitet på øvelokalene. Som et resultat av Akershus musikkråd i AKUSTIKKÅRET 2012 utfører tre gratis målinger i alle kommuner med musikkråd, er Råholt menighetssal, gymsalen på Vilberg skole og musikkskolens bandrom målt og analysert.

Målinger i Eidsvoll viser varierende kvalitet - les hele saken


Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART