Miff inngår samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen!

Miff opplever at arbeidet vårt har fått anerkjennelse: Etter måneder med dialogmøter har Kriminalomsorgen nå kommet med forslag til samarbeidsavtale med Musikkens studieforbund om Musikk i fengsel og frihet!

Målet for samarbeidet er

  • øke aktiviteten slik at flere innsatte/domfelte får anledning til å spille
  • utvikle samarbeidsmodeller og samarbeidserfaringer som kan bidra til å videreutvikle Miff
  • styrke grunnlaget for etablering av Miff som fast tiltak som på lengre sikt skal kunne omfatte alle norske fengsler
  • utvikle Kriminalomsorgens kompetanse i samarbeid med frivillig sektor og utvikle MSFs kompetanse i offentlig sektor

Virksomheten skal gjennomføres i henhold til en enkel plan som skal være godkjent av begge parter.Samarbeidsavtalen er foreløpig ment å gjelde for 2010 og 2011, og innebærer blant annet at Kriminalomsorgen stiller til rådighet midler til prosjektstillinger i Miffs nasjonale sekretariat. Bakgrunnen for dette er bl.a. uttalelsen fra Stortingets Justiskomite under behandlingen av statsbudsjettet for 2010:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er glade for de positive signalene regjeringens budsjettforslag gir om å vurdere tiltaket "Musikk i fengsel og frihet" som en del av kriminalomsorgens primære tilbud som dekkes over kap. 430. De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i arbeidet med å gi innsatte et godt og mer mangfoldig tilbud i soningen. Flertallet ser det som viktig at gode prosjekter videreføres som ordinære tilbud med en sikrere finansiering, slik at ressurser kan frigjøres til frivillig arbeid i fengslene.

Oppdatert:
av Mari Tangen


Kontakt oss

Musikk i Fengsel og Frihet
Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: miff@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet