Nyheter  Mandag 20. november 2023

Kostbare kutt

På vegne av ni frivillige organisasjoner skrev vi dette innlegget om varslede kutt i tilskuddet vårt. Les hele innlegget her.

«Gjenoppbygging av kriminalomsorgen fortsetter» varslet regjeringen i årets statsbudsjett. Da er det skuffende at de samtidig kutter 17% i tilskuddet til oss frivillige organisasjoner som jobber på kriminalomsorgens område.

Kriminalomsorgen sier selv at vi er viktige for at de skal kunne gi innsatte det tilbudet de er lovpålagt. Vårt samarbeid med kriminalomsorgen har løftet kvaliteten på både straffegjennomføringen og arbeidet med tilbakeføring av domfelte til samfunnet. Vi har en viktig rolle i domfelte og pårørendes liv, og vi spiller en viktig rolle i tilbakeføringen som kriminalomsorgen og offentlige instanser ikke dekker.

Den siste tiden har det vært et mediefokus på forholdene for innsatte i fengsel og kriminalomsorgens budsjetter. I regjeringens Hurdalsplattform framheves det at rehabilitering av straffedømte er en av de viktigste oppgavene til kriminalomsorga. God rehabilitering forutsetter et godt tilbud og aktivitet under soning derfor vil regjeringen styrke innholdet i soningen. Hvordan kan de da svekke organisasjonene som nettopp bidrar til viktig innhold i soningen?

Vi forebygger tilbakefall til ny kriminalitet gjennom å aktivisere innsatte med kulturtiltak og sosiale tiltak, og å motivere de domfelte til å motta behandling. Vi hjelper de innsatte til å utvikle et positivt nettverk etter løslatelse, bidra til gode overganger fra institusjon og fengsel til egen bolig og skape gode overganger til arbeid eller utdanning. Et annet viktig bidrag er å ivareta pårørende på utsiden, som ofte kommer i en vanskelig situasjon når en i familien fengsles.

God bruk av skattepenger

SSBs statistikk viser at blant siktede i 2015 hadde 41 % et tilbakefall som førte til nye siktelser etter 5 år. Et tilbakefall til nye forbrytelser gir store kostnader både for enkeltmennesket og samfunnet, mens vellykket tilbakeføring gir store gevinster. Vi som mottar dette tilskuddet, sparer faktisk samfunnet for flere hundre millioner årlig da vårt arbeid er helt sentralt i tilbakeføringen av innsatte. Gjentatt kriminalitet vil belaste domstoler, fengsler, politi, påtalemyndigheter og kriminalomsorg for ikke å glemme dem som blir skadelidende av forbrytelsen. Vi bidrar også til å senke frustrasjonsnivået hos innsatte, som igjen er med på å hindre vold og vanskelige arbeidsforhold for ansatte i kriminalomsorgen. I et budsjettperspektiv er det ingen overdrivelse å si at en reduksjon i tilskuddet i år vil gi større kostnader i andre budsjettposter de neste årene.

Frivillighetens plass

Vi støtter helhjertet regjeringens økning til kriminalomsorgen – også vårt arbeid er avhengig av god grunnbemanning og nok betjenter i fengslene. Men når en regjering som vil gjenreise kriminalomsorgen kutter i tilskuddet til de frivillige organisasjonene så føler vi et behov for å påpeke dette: For de innsatte er det en stor forskjell på å møte en som jobber for fengselsvesenet og en som jobber for en frivillig organisasjon. Frivilligheten skal ikke erstatte offentlige oppgaver, men det offentlige kan heller ikke erstatte frivilligheten.

Audun Reithaug
På vegne av Foreningen Røverhuset, Sammen for livet, Wayback, Veien tilbake Musikk i fengsel og frihet, For fangers pårørende, Fotballstiftelsen, Crux og Blå Kors