Om oss

Musikk i fengsel og frihet eies og drives av Musikkens studieforbund og deler på administrasjon og styre. Se her for kontaktinfo til ansatte og styre.

Vårt tilbud er landsomfattende, med støtte fra Justisdepartementet ved Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet og tilskudd fra Musikkens studieforbund.

Musikk i fengsel og frihet sørger årlig for musikktilbud i samarbeid med andre (videregående skoler, fritidsdelen i fengsler, ulike organisasjoner mv) ved en stor andel soningssteder og arenaer for rusforebygging/ettervern på titalls ulike steder over hele landet.

Musikk som rehabilitering


Kulturaktiviteter skal være en del av hverdagen i fengsel på samme måte som de er det i samfunnet ellers. Det gir den enkelte en mulighet til å erfare nye og positive sider av livet og ved seg selv. Gjen­nom kultur endres selvforståelse og selvrefleksjon. Kultur er en relasjonell og interaktiv prosess, som innebærer å skape mening, kommunisere med hverandre og organisere det sosiale livet. Kultur­aktiviteter kan utløse allmennmenneskelige og allmenndannende sider som bidrar til økt livsmest­ring. Et godt kulturtilbud er derved viktig i arbei­det med rehabilitering av domfelte, både med tanke på den enkeltes personlige utvikling og fordi det kan være en vei inn i positive sosiale miljøer.

Et styrket kulturtilbud vil være med på å utvikle alternative metoder innen forebyggende og reha­biliterende arbeid som kan supplere det arbeidet som allerede gjøres i kriminalomsorgen. Kulturak­tiviteter bygger nettverk, og fungerer som gode overgangstiltak ved løslatelse.